LLOGUER DE MATERIAL


LLOGUER DE MATERIALNORMATIVA

El lloguer de material del club és un servei exclusiu per als socis del Centre Excursionista Alta Ribagorça (CEAR). Per gaudir d'aquest és obligatori estar al corrent de pagament de la quota anual del club.

El soci haurà d'abonar en metàl·lic la quantitat de cinquanta euros (50,00 €) en concepte de fiança.

De la mateixa manera, el material es retornarà fent entrega al responsable. Aquest, un cop comprovat que el material ha estat retornat en bon estat, retornarà la totalitat de la fiança al soci llogater.

El soci té dret a comprovar l'estat del material en el moment de recollir-lo. Posteriorment, no s'admetran reclamacions. Els desperfectes per mal ús o la pèrdua del material seran motiu de descompte de la fiança. En aquests casos, si la reposició o la reparació del material superen el valor de la fiança, el soci haurà d'abonar la diferència.

El lloguer de material es realitza per periòdes de set dies. Davant necessitats especials i puntuals (expedicions, activitats del club, etc.), la Junta Directiva valorarà la possibilitat d'ampliar el temps de lloguer per a cada cas concret.

En cas que diferents socis optin al lloguer d'un mateix article, tindrà preferència el que pertanyi a una secció del club diferent a la de l'últim que el va llogar.

Les activitats oficials del CEAR tindran preferència en el lloguer per davant de les activitats particulars dels socis, sempre que es notifiquin amb quinze dies d'antelació.

En cas de sobrepassar-se el periòde de lloguer establert, es descomptarà de la fiança la quantitat d'un euro (1,00 €) diari en concepte de penalització.

Els casos no previstos per aquest reglament seran resolts per la Junta Directiva.

El Centre Excursionista Alta Ribagorça no es fa responsable dels accidents que es puguin produir durant l'ús del material.

La utilització dels serveis de material implica l'acceptació d'aquest reglament.


La Junta Directiva


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada